چچ

تایم شیت

حالا که دورکاری یک الزام شده است، ابزار ثبت تایم شیت به همکاران کمک می کند زمان صرف شده روی فعالیت ها را ثبت و گزارش کارها و عملکرد آنها از کولتفرم دریافت شود.

تایم شیت

حالا که دورکاری یک الزام شده است، ابزار ثبت تایم شیت به همکاران کمک می کند زمان صرف شده روی فعالیت ها را ثبت و گزارش کارها و عملکرد آنها از کولتفرم دریافت شود.

آدرس کوتاه شده:
مدیریت پیکربندی